Kontenti

 1.Fushëveprimi i Politikës së Privatësisë së Oriflame

Kjo politikë e privatësisë zbatohet për të gjithë përdoruesit e sistemeve të informacionit dhe faqet e internetit (Përdoruesit) të drejtuar nga të gjitha subjektet që i përkasin Oriflame Group (Oriflame). Oriflame Group ka kuptimin e kompanisë mëmë, Oriflame Cosmetics S.A. me filialet dhe franshizat e saj. Rregulla shtesë mund të zbatohen për kategoritë specifike të përdoruesve. Rregullat specifike do të mbizotërojnë.
Rregullat e mëposhtme përshkruajnë se si Oriflame trajton informacionin në lidhje me një person të identifikuar ose të identifikueshëm (të Dhënave Personale) për shërbimet e kryera përmes të gjitha sistemeve të informacionit Oriflame dhe sistemeve të internetit (Sistemet).
Përdoruesit përbëhen nga të gjithë individët, të cilët lidhen dhe përdorin Sistemet.
Përdoruesit shprehimisht pëlqimin për Përpunimin e të Dhënave Personale të tyre siç përshkruhet në këtë Politikë të Privatësisë. Përpunimi ka kuptimin e çdo operacioni me Të Dhënat Personale, pavarësisht nga mjetet e aplikuara dhe procedurat, dhe në veçanti mbledhjen, ruajtjen, përdorimin, rishikimin, zbulimin, arkivimin ose shkatërrimin e të Dhënave Personale.

Kjo politikë e privatësisë është efektive më 1 qershor 2013.

 

Palët kontrolluese dhe procesuese

Përdoruesit e pranojnë se:

• Si rregull i përgjithshëm, Oriflame Software s.r.o, Na Pankráci 30/1618 140 00 Pragë 4, Republika Çeke, do të veprojë si kontrollues i të dhënave brenda Oriflame, do të jetë përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale të përdoruesve dhe mund të transferojë të dhënat personale në çdo subjekt Oriflame në botë. Në varësi të të dhënave personale në fjalë, një ent tjetër Oriflame mund të veprojë si kontrollues i të dhënave, në të cilin rast Oriflame Software s.r.o. do të veprojë si procesor i të dhënave.

• Në çdo rast, entitetet Oriflame do të përpunojnë Të Dhënat Personale të Përdoruesve me qëllim që të ofrojnë shërbimet e specifikuara në Termat dhe Kushtet e Oriflame dhe sipas parimeve të përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë.

2 Mbledhja

Nëse Përdoruesit zgjedhin t’i ofrojnë Oriflame-it Të Dhënat Personale, ata pranojnë transferimin dhe ruajtjen e këtij informacioni në serverët Oriflame të vendosura në Republikën Çeke (Bashkimi Evropian) dhe në vende të tjera në botë ku Oriflame ka objekte në përputhje me ligjet dhe rregulloret e mbrojtjes së të dhënave, edhe nëse niveli i mbrojtjes ligjore është më i ulët se në vendin e banimit të Përdoruesit.

Oriflame mund të mbledhë dhe të ruajë informacionin e mëposhtëm personal, duke përfshirë të dhënat personale:

• Adresa e emailit, informacionet e kontaktit fizik dhe (në varësi të shërbimit të përdorur) ndonjëherë informacion financiar, siç janë kartat e kreditit ose numrat e llogarive bankare;

• Transportimi, faturimi dhe informacione të tjera Përdoruesit ofrojnë për të blerë ose dërguar një artikull;

• Korrespondenca përmes Sistemeve dhe korrespondencës dërguar Oriflame;

• Të dhëna të tjera nga Ndërveprimi i Përdoruesve me Sistemet, shërbimet, përmbajtjet dhe reklamat, duke përfshirë kompjuterin / pajisjen dhe informacionin e lidhjes, statistikat në pikëpamjet e faqeve, trafikun në dhe nga faqet, të dhënat e të dhënave, adresën IP dhe informacionin standard të regjistrit të uebit;

Oriflame kërkon informata shtesë që përdoruesit të dorëzojnë për të vërtetuar veten (p.sh. Oriflame mund t'u kërkojë përdoruesve të dërgojnë kopje të ID ose pasaportës për të verifikuar identitetin dhe të dhënat personale):

• Informata shtesë mund të mblidhen lidhur me punonjësit sipas politikave në fuqi.

Përdorimi

Qëllimi kryesor i Oriflame në mbledhjen e të Dhënave Personale është të ofrojë Përdoruesve shërbime të sigurta dhe efikase. Përdoruesit pajtohen që Oriflame mund të përdorë gjithashtu të dhënat e tyre personale për të:

• Sigurim të shërbimeve dhe mbështetjes së konsumatorëve.

• Zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, mbledhjen e tarifave dhe zgjidhjen e problemeve;

• Përshtatja, matja dhe përmirësimi i shërbimeve Oriflame, përmbajtjes dhe reklamimit;

• Për t’i treguar Përdoruesve për produktet Oriflame, marketingun e synuar, përditësimet e shërbimit dhe ofertat promocionale bazuar në preferencat e tyre të komunikimit

• Dërgon komunikimet e marketingut përmes postës elektronike (që Përdoruesit mund të zgjedhin të mos marrin në çdo kohë duke ndryshuar preferencat e tyre të komunikimit në parametrat e përdoruesit ose duke ndjekur udhëzimet e dhëna me komunikimin); dhe

• Krahasojë të dhënat personale për saktësi, dhe verifikojë me palët e treta.

Oriflame nuk shet apo merr me qira të dhënat personale të përdoruesve për palët e treta për qëllimet e tyre të marketingut pa pëlqimin e shprehur të Përdoruesve. Oriflame mund të kombinojë të dhënat personale të përdoruesve me informacionin mbi përdoruesit e tjerë dhe informacionin Oriflame të mbledhë nga kompani të tjera dhe ta përdorë atë për të përmirësuar dhe personalizuar shërbimet, përmbajtjen dhe reklamimin. Nëse Përdoruesit nuk dëshirojnë të marrin komunikime marketingu nga Oriflame, ato thjesht tregojnë preferencën e tyre nëpërmjet parametrave të përdoruesit ose duke ndjekur udhëzimet e dhëna me komunikimin ose reklamën.

Shpalosja e të Dhënave Personale të Përdoruesit nga Oriflame

Oriflame mund të zbulojë të Dhënat Personale për të ofruar shërbime, për t'iu përgjigjur kërkesave ligjore, për të zbatuar politikat e saj, ose për të mbrojtur pronat ose sigurinë e Oriflame ose ndonjë pale të tretë.

Oriflame mund të ndajë gjithashtu të dhënat personale të përdoruesve me:

  • Ofruesit e shërbimeve nën kontratë të cilët ndihmojnë në operacionet e biznesit (si për shembull hetimet e mashtrimit, mbledhja e faturave, mbështetja e klientëve, mbështetja nga konsultantët e shitjes).
  • Palët e tjera të treta, të cilëve Përdoruesit në mënyrë eksplicite kërkojnë Oriflame të dërgojnë të dhënat e tyre personale (ose rreth të cilëve Përdoruesit janë njoftuar ndryshe në mënyrë eksplicite dhe të japin pëlqimin për përdorimin e një shërbimi të caktuar).
  • Agjencitë e zbatimit të ligjit, agjencitë e tjera qeveritare ose palët e treta në përgjigje të një kërkese për informacion në lidhje me një hetim penal, veprimtari të supozuar të paligjshme ose ndonjë aktivitet tjetër që mund të ekspozojë Oriflame ose Përdoruesit në përgjegjësi ligjore. Të dhënat personale të Oriflame mund të përfshijnë ID-në e përdoruesit dhe historinë e ID-së së përdoruesit, emrin, qytetin, numrin e telefonit, adresën e-mail ose çfarëdo gjë tjetër që Oriflame e konsideron të rëndësishme.
  • Subjektet e tjera të biznesit, Oriflame duhet të planifikojë të bashkojë ose të merret nga ai subjekt afarist. (Nëse një kombinim i tillë ndodh, Oriflame do të kërkojë që njësia e re e kombinuar të ndjekë këtë politikë të privatësisë në lidhje me të dhënat personale të përdoruesve. Nëse të dhënat e tyre personale do të përdoren në kundërshtim me këtë politikë, përdoruesit do të marrin njoftim paraprak.).

Pa kufizuar çfarë u përmend më sipër, në përpjekje për të respektuar privatësinë e Përdoruesve, Oriflame nuk do t'i zbulojë të dhënat e tyre personale për zbatimin e ligjit, zyrtarët e tjerë qeveritarë ose palët e treta pa ndonjë kërkesë të ligjshme, përveç kur Oriflame beson në mirëbesim se zbulimi e të Dhënave Personale është e nevojshme për të parandaluar dëmtimin e menjëhershëm fizik apo humbjen financiare ose për të raportuar aktivitetin e dyshuar të paligjshëm.

Nëse Përdoruesit futen në Sisteme nga një kompjuter ose një kompjuter në një kafene të internetit, disa të Dhëna Personale për Përdoruesit, si ID-ja e tyre ose përkujtuesit nga Oriflame, gjithashtu mund të jenë të dukshme për individë të tjerë që përdorin kompjuterin pas përdoruesve.

Oriflame përdor "cookies" (skedarë të vegjël të vendosura në hard drive të përdoruesve) në sisteme të caktuara për të ndihmuar në analizimin e rrjedhës së informacionit; rregullimin e shërbimeve, përmbajtjen dhe reklamimin; masin efektivitetin promovues dhe nxisin besimin dhe sigurinë.

Disa Cookies përmbajnë të dhëna personale - për shembull, duke klikuar tek "më mbaj mend" kur hyni në, një cookie do të ruajë emrin e përdoruesit. Shumica e cookies nuk do të mbledhin informacion që identifikon Përdoruesin dhe në vend të kësaj do të mbledhin informacione më të përgjithshme të tilla si mënyra se si Përdoruesit arrijnë dhe përdorin Sistemet Oriflame ose vendndodhjen e përgjithshme të Përdoruesit.

Oriflame ofron shërbime të caktuara që janë në dispozicion vetëm përmes përdorimit të cookies

Në përgjithësi, cookies kryejnë deri në katër funksione të ndryshme:

1. Cookies thelbësore

Disa cookies janë thelbësore për funksionimin e Sistemit. Për shembull, disa cookies lejojnë Oriflame të identifikojë Përdoruesit e regjistruar dhe të sigurojë që ata mund të kenë qasje në tërë Sistemin. Nëse një përdorues i regjistruar zgjedh të çaktivizojë këto cookies, Përdoruesi mund të mos jetë në gjendje të ketë qasje në të gjithë përmbajtjen e Sistemit.

Cookies të performancës

Cookies të tjera mund të përdoren për të analizuar mënyrën se si Përdoruesit përdorin Sistemet dhe për të monitoruar performancën e Sistemit. Kjo lejon që Oriflame të ofrojë një eksperiencë të lartë cilësore duke përshtatur ofertën dhe duke identifikuar dhe ndrequr me shpejtësi çdo problem që lind. Për shembull, cookies të performancës mund të përdoren për të ruajtur cilat faqe janë më popullore dhe për të përcaktuar se përse disa faqe po marrin mesazhe gabimi. Këto cookies mund të përdoren gjithashtu për të nxjerrë në pah produktet ose shërbimet e siteve që do të jenë me interes për Përdoruesit bazuar në përdorimin e tyre të Sistemit.

3. Cookies funksionaliteti

Cookies të funksionalitetit përdoren për të lejuar Oriflame të kujtojë disa preferenca të përdoruesve.

Cookies reklamuese në mënyrë të targetuar

Oriflame mund të përdorë cookies për t'i shërbyer përdoruesve me reklama që janë relevante për ta dhe interesat e tyre. Oriflame gjithashtu mund të përdorë cookie të palëve të treta në lidhje me hulumtimin e tregut, ndjekjen e të ardhurave, përmirësimin e funksionalitetit të sitit dhe monitorimin e pajtueshmërisë me këto terma dhe kushte dhe politikën e të drejtës së autorit.

Përdoruesit janë gjithmonë të lirë të refuzojnë cookies nëse shfletuesi i tyre lejon, edhe pse duke bërë kështu, mund të ndërhyjë në përdorimin e disa prej sistemeve Oriflame.

Më shumë detaje mbi mënyrën se si bizneset përdorin cookies është në dispozicion këtu.

Asnjë Spam, Spyware ose Spoofing

Oriflame dhe Përdoruesit nuk tolerojnë spam. Përdoruesit duhet të sigurojnë vendosjen e cilësimeve të tyre të përdoruesve në mënyrë që Oriflame të komunikojë me ta ashtu siç preferojnë. Oriflame automatikisht skanon dhe mund të filtrojë mesazhet manualisht për të kontrolluar spam, viruse, sulme phishing dhe aktivitete të tjera me qëllim të keq ose përmbajtje ilegale ose të ndaluara, por Oriflame nuk ruajnë në mënyrë të përhershme mesazhet e dërguara nëpërmjet këtyre mjeteve. Oriflame nuk i blejnë ose i shesin këto adresa email.

Mbrojtja e llogarisë

Fjalëkalimi i përdoruesve është çelësi i llogarisë së tyre. Përdoruesit do të përdorin numra unik, letra dhe karaktere speciale dhe nuk do të zbulojnë fjalëkalimin e tyre të Oriflame për askënd. Nëse Përdoruesit ndajnë të dhënat e tyre personale me të tjerët, ata do të kujtojnë se janë përgjegjës për të gjitha veprimet e ndërmarra në emër të llogarisë së tyre. Nëse Përdoruesit humbin kontrollin e fjalëkalimit të tyre, ata mund të humbin kontrollin e konsiderueshëm mbi të dhënat e tyre personale dhe mund të jenë subjekt i veprimeve ligjërisht detyruese të marra në emër të tyre. Prandaj, nëse Fjalëkalimi i Përdoruesve është kompromentuar për çfarëdo arsye, ata duhet të njoftojnë menjëherë Oriflame dhe të ndryshojnë fjalëkalimin e tyre. Oriflame kurrë nuk do të kërkojë fjalëkalimin e përdoruesve përveç gjatë procesit të identifikimit. Punonjësit Oriflame janë subjekt i kërkesave shtesë në fushën e mbrojtjes së informacionit.

Përdorimi, shqyrtimi dhe ndryshimi i të dhënave personale të përdoruesve

Përdoruesit mund të shohin, shqyrtojnë dhe ndryshojnë shumicën e të Dhënave Personale të tyre duke u identifikuar në Sistemet. Në përgjithësi, Oriflame nuk do të modifikojë manualisht të dhënat personale të përdoruesve, sepse verifikimi i identitetit të tyre në distancë mund të jetë i vështirë. Kështu, është përgjegjësia e Përdoruesve që të përditësojnë menjëherë të dhënat e tyre personale nëse ndryshon ose është i pasaktë. Me kërkesën e përdoruesve ndaj Oriflame Customer Service, Oriflame do të mbyllë llogarinë e përdoruesve sa më shpejt të jetë e mundur, në përputhje me ligjin në fuqi. Oriflame ruan të dhënat personale nga llogaritë e mbyllura në përputhje me ligjin, parandalon mashtrimet, grumbullon çdo taksë borxhi, zgjidh konfliktin, troubleshoot probleme, ndihmon me çdo hetim dhe të marrë veprime të tjera të lejuara ndryshe nga ligji.

Siguria

Të dhënat personale të përdoruesve ruhen në serverët Oriflame. Oriflame trajton të dhënat personale si një aset të vlefshëm dhe e ruan me metoda të ndryshme (enkriptim, fjalëkalime, siguri fizike etj.) Për të mbrojtur të dhënat personale të përdoruesve nga qasja dhe zbulimi i paautorizuar. Sidoqoftë, palët e treta mund të përgjojnë në mënyrë të kundërligjshme ose të kenë akses në transmetimet ose në komunikimet private midis Përdoruesve dhe Sistemeve. Prandaj, edhe pse Oriflame vendos përpjekje të rëndësishme për të mbrojtur privatësinë e përdoruesve, Oriflame nuk premton që të dhënat personale ose komunikimet private do të mbeten gjithmonë private.

Palët e treta

Me përjashtim të rasteve kur përfshihet shprehimisht në këtë Politikë të Privatësisë, ky dokument adreson vetëm përdorimin dhe zbulimin e Oriflame të të Dhënave Personale të mbledhura nga Përdoruesit. Nëse Përdoruesit i zbulojnë të dhënat e tyre personale për të tjerët, përfshirë përmes cookies të palëve të treta ose vendeve të tjera në internet, mund të aplikohen rregulla të ndryshme për përdorimin e tyre ose zbulimin e përdoruesve të të dhënave personale. Oriflame nuk kontrollon politikat e privatësisë të palëve të treta, dhe Përdoruesit janë subjekt i politikave të privatësisë të atyre palëve të treta aty ku është e aplikueshme. Oriflame inkurajon Përdoruesit që të bëjnë pyetje përpara se të zbulojnë të dhënat e tyre personale te të tjerët.

7 Të Përgjithshme

Oriflame mund të ndryshojë këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë duke postuar kushtet e ndryshuara në Sistemet Oriflame. Të gjitha kushtet e ndryshuara hyjnë në fuqi automatikisht 30 ditë pasi ato fillimisht janë postuar dhe zbuluar. Përdorimi i vazhdueshëm i Sistemeve pas çdo ndryshimi të tillë do të kërkojë pëlqimin e Përdoruesit për këto ndryshime.that you're visiting and your IP address.

 

 8 Google Analytics

Ne përdorim Google Analytics për të kuptuar se si vizitorët angazhohen me faqet dhe aplikacionet tona. Kjo do të thotë se kur vizitoni faqen tonë të internetit ose përdorni një nga aplikacionet tona celulare, shfletuesi juaj automatikisht dërgon informacione të caktuara në Google. Kjo përfshin, për shembull, adresën e internetit të faqes që po vizitoni dhe adresën tuaj IP. Do të gjeni detajet se si teknologjia Google mbledh dhe përpunon të dhënat pas kësaj lidhjeje https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Nëse nuk dëshironi që Google Analytics të përdoret në shfletuesin tuaj, mund të instaloni shtesën e shfletuesit të Google Analytics. Këtu mund të gjeni më shumë rreth Google Analytics dhe politikës së privatësisë së Google.